Serc

Archief Bestuur en politiek 2015

Lot Brandon bij staatssecretaris

Klaas Dijkhoff

Het lot van de dertienjarige Brandon uit Den Bosch ligt in handen van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Alleen hij heeft de macht om de uitzetting van de jonge asielzoeker te voorkomen.

Het laatste beroep in een asielaanvraag van Brandon en zijn moeder is door een rechter afgewezen. Nu rest alleen nog de zogenaamde discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris.

Daarmee kan hij uitzetting in schrijnende gevallen terugdraaien en alsnog een verblijfsvergunning geven. Het is nu afwachten, zegt Thomas Vriens van het comité Laat Brandon Blijven.

Niemand weet echter hoelang het wachten zal gaan duren. Burgemeester Rombouts heeft in het verleden geijverd voor een verblijfsvergunning voor Brandon en zijn moeder.

bron: bd.nl
foto: Wikimedia Commons

Vragen D66 over coffeeshopbeleid

De fractie van D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van B & W over het coffeeshopbeleid. D66 wil weten of de gemeente een discussienota wil maken over dat beleid.

Dit is naar aanleiding van de schietpartij vorige week op coffeeshop Chip 'n Dale in de Hinthamerstraat in Den Bosch. Burgemeester Rombouts schijnt daarbij weinig genegen te zijn om een vergunning te geven aan die coffeeshop.

De politie is intussen niet erg mededeelzaam over het onderzoek op de in beslag genomen camerabeelden van de schietpartij. Ook over de uitgebrande Audi S4 die kort na de schietpartij werd gevonden, doet de politie geen uitspraken.

Op de foto is te zien dat Chip 'n Dale wordt dichtgetimmerd. De coffeeshop werd op last van de gemeente gesloten in het kader van het onderzoek.

bron: bd.nl

Coffeeshop Chip 'n Dale dicht

Coffeeshop Chip ' Dale blijft tot nader order dicht. Dat heeft loco-burgemeester Eric Logister (D66) besloten. Hij wil de uitkomst van het politie onderzoek afwachten alvorens te besluiten tot heropening van de coffeeshop.

In de nacht van donderdag op vrijdag is de coffeeshop aan de Hinthamerstraat in Den Bosch met een automatisch vuurwapen minstens twintig keer beschoten. De wethouder vindt dat een onacceptabele situatie.

De veiligheid van de inwoners van Den Bosch heeft de hoogste prioriteit volgens Logister en daarom is hij tot sluiting overgegaan. Vrijdagavond 24 juli is om 19.00 uur een speciale bijeenkomst voor buurtbewoners in het Jheronimus Bosch Art Center belegd.

Op de foto worden schotten geplaatst voor de etalageraam van de coffeeshop die door schoten is doorboord.

bron: bd.nl

Wethouder buigt zijn hoofd

Huib van Olden

Wethouder Huib van Olden (CDA) boog dinsdagavond 14 juli zijn hoofd voor de kritiek van de oppositie en beloofde beterschap. Hij zal in de toekomst de gemeenteraad tijdig en juist informeren over de vaartochten van De Kring Vrienden 's-Hertogenbosch.

De kritiek kwam van de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. Zij vonden dat de wethouder de gemeenteraad late en onvoldoende informatie verstrekte over de vaarconcessies van De Kring.

Toch wilde de wethouder er niet aan dat hij de raad niet juist heeft geïnformeerd. Daarin kreeg hij steun van coalitiepartijen Rosmalens Belang, VVD, CDA, D66 en Bosch Belang.

bron: bd.nl

Transferium toch in natuurgebied

Het geplande transferium komt wel op het terrein van de voormalige Stadskwekerij aan de Deutersestraat in Den Bosch. Dit besluit werd genomen op de laatste raadsvegadering voor het zomerreces.

De Bossche Groenen en Groen Links hebben zich verzet tegen de komst van een transferium zo dicht bij een natuurgebied net zoals wijkraad West en de volkstuinders van De Lage Morgen. 

De twee groene politieke partijen hadden liever een transferium gezien bij de Brabanthallen, maar dat vonden de andere fracties een gepasseerd station.

Zo komt er een einde aan een lange discussie over de locatie van een nieuw transferium. Als pleister op de wonde moet het nieuwe transferium energie-neutraal zijn en 'groen ingepast' aan de omgeving. 

bron: bd.nl

Afschaffing hondenbelasting in 2016

Nol Roos

De hondenbelasting in Den Bosch zou in 2016 zomaar opgeheven kunnen worden. Als het aan de Bossche Volkspartij (BVP) ligt dan gaat er een streep door die penningen.

Deze oproep vond in ieder geval gehoor bij de gemeenteraad op dinsdagavond 16 juni. Die discussie krijgt een vervolg in de eerstvolgende bijeenkomst van de commissie financiën.

Partijleider van de BVP, Nol Roos, vindt de hondentax onrechtvaardig. Voor andere gezelschapsdieren zoals bijvoorbeeld katten, cavia's en duiven wordt geen belasting geheven.

bron: bd.nl

Stemperiode nieuw theater verlengd

De stemperiode voor het nieuwe theater is verlengd. Reden daarvoor was dat in één van de foto’s van een kandidaat, UNStudio, een fout is geslopen. Inmiddels werd door het Amsterdamse architectenbureau een nieuwe foto aangeleverd. De stemperiode wordt verlengd tot en met 14 juni aanstaande.

Het kan zijn dat bij Bosschenaren verwarring is ontstaan door de verkeerde foto. Omdat de gemeente elk misverstand wil uitsluiten, geven we inwoners die al hebben gestemd de gelegenheid om hun stem eventueel aan te passen. Dat kan door opnieuw te stemmen.

Inwoners die eerder digitaal hebben gestemd, kunnen eenvoudig hun stem wijzigen door op de pagina www.s-hertogenbosch.nl/theater nogmaals met DigiD te stemmen. Het systeem is erop ingericht dat van elke inwoner slechts één stem meetelt en dat is de laatst uitgebrachte.

Mensen die eerder met een papieren formulier hebben gestemd, krijgen begin volgende week een nieuw stemformulier. Als zij hun stem willen wijzigen, kunnen ze het formulier opnieuw invullen en terugsturen. Ook voor inwoners die nog niet hebben gestemd, wordt de termijn verlengd.

bron: s-hertogenbosch.nl

PvdA wil verhoging OZB

Lisette van der Swaluw

Verhoging OZB
De PvdA verbaasde vriend en vijand door te pleiten voor een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB). Uit oogpunt van solidariteit met huurders zouden huiseigenaren meer belast moeten worden, zei Lisette van der Swaluw op dinsdagavond 26 mei tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.

Huurders hebben de afgelopen jaren te maken gehad met fikse verhogingen. De VVD vindt dat de PvdA aan inkomenspolitiek doet wat bij wet voorbehouden is aan het Rijk.

Hondenbelasting
In diezelfde entourage wil Rosmalens Belang de opbrengsten van de hondenbelasting volledig aanwenden voor hondenvoorzieningen. Een groot deel van deze hondenbelasting verdwijnt nu nog in een spaarpot van de gemeente.

Dat moet anders, zei Sjef van Creij van Rosmalens Belang tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Hij krijgt waarschijnlijk steun van de Bossche Groenen.

bron: bd.nl

Akkoord over Bolwerk Sint-Jan

De gemeente Den Bosch en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (KVH) hebben een akkoord bereikt over de exploitatie van Bolwerk Sint-Jan. Ambtelijk is het rond volgens wethouder Huib van Olden (CDA). Een beslissing van het college komt over een paar weken.

Het Bolwerk ligt aan de Vestingwerken bij de Sint Janssingel en is mede door Bossche ondernemers betaald. Het gedoe over contracten en gebruik van het Bolwerk heeft vele maanden geduurd en heeft invloed op de openingsdatum van dit nieuwe toeristische trekpleister.

Die zou in de zomer van 2015 plaatsvinden maar wordt uitgesteld naar het najaar. Dit leidde weer tot vragen van de oppositie in de gemeenteraad.

bron: bd.nl

Eisen Kring Vrienden redelijk

Huib van Olden

Wethouder Huib van Olden (CDA) vindt de eisen van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch ten aanzien van de exploitatie van het Bolwerk Sint-Jan redelijk. Dat zei de wethouder op vragen van vooral de PvdA tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Die vragen waren naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over een mogelijk uitstel van de opening van het Bolwerk. Die was in de zomer gepland maar zou eventueel naar het najaar worden verplaatst.

De reden voor het uitstel is dat de Kring de kaartverkoop naar het Bolwerk wil verplaatsen. Nu gebeurt dat nog in de Molenstraat. Dat vergt volgens Van Olden de nodige investeringen. Het college is echter al maanden in onderhandeling met de Kring. 

bron: bd.nl

Online meldpunt Huur te Duur geopend

De SP-fractie van Den Bosch heeft het online meldpunt Huur te Duur geopend. Als u als huurder uw huur te hoog vindt, kunt u dat melden. Het meldpunt kunt u vinden op denbosch.sp.nl. Op 1 juli kunnen huurders weer de zoveelste huurverhoging verwachten.

bron: bd.nl

Politieke aardverschuiving in Brabant

Er lijkt zich een politiek aardverschuiving te voltrekken in de provincie Noord-Brabant. Voor het eerst zou het CDA - en daarvoor de KVP -  geen rol spelen in het bestuur van de provincie. De Christendemocraten dreigen uit de boot te vallen en dat kan met recht een unicum worden genoemd.

Hoe is deze situatie ontstaan? Eerst leek het erop dat het bestaande college van VVD, CDA en SP voortgezet zou worden. Die poging mislukte vanwege het afhaken van de SP door de kwestie De Ruit bij Eindhoven. De SP kon zich niet vinden in het bereikte compromis.

Daarop onderhandelde de VVD met het CDA, D66 en de PvdA maar ook die poging mislukte. En nu lijkt er een liberaal-sociaal college in de maak van VVD, SP, D66 en PvdA, zonder het CDA!

Marianne van der Sloot van het CDA vermoedt dat de SP contact heeft opgenomen met zowel D66 als de PvdA om de VVD te benaderen een coalitie te vormen. Kortom, het CDA voelt zich beet genomen en spreekt van dubbelspel.

Bert Pauli van de VVD heeft vertrouwen in deze derde poging want gezamenlijk bezetten VVD, PvdA, D66 en SP dertig van vijfenvijftig zetels in de Provinciale Staten, een ruime meerderheid.

Vooral de rol van de SP in deze opzienbarende wending lijkt het CDA parten te spelen. SP-fractievoorzitter Nico Heijmans zegt dat de verschillen van zijn partij met het CDA groter zijn dan die met de VVD.

De kwestie De Ruit bij Eindhoven is de twistappel in dit hele verhaal. De SP zag de aanleg van een nieuwe rondweg rond Eindhoven niet zitten. Er is geen rekening gehouden met de schade die de aanleg zou hebben op landschap, recreatie en cultuurhistorie. 

CDA en VVD daarentegen zijn voorstander van De Ruit. Heijmans is daarom ook wel verrast dat de VVD bereid is zonder het CDA verder te formeren. Mocht deze formatie lukken dan toont dat aan dat de SP tot volle politieke wasdom is gekomen.

bronnen: omroepbrabant.nl/nu.nl

Debat TV73 over puthuis geannuleerd

Nol Roos, directeur van TV73

Het debat van TV73 over het puthuis op de Markt in Den Bosch is geannuleerd. Dat debat zou vrijdagavond 3 april om 20.00 uur in de Muzerije beginnen. De reden was een te lage opkomst van politieke partijen.

Er waren slechts twee politieke partijen die zich hadden aangemeld: de PvdA en de Bossche Volkspartij. Die laatste partij wordt geleid door Nol Roos tevens directeur van TV73.

bron: bd.nl

Op zoek naar een geschikte azc

De gemeente schakelt inwoners van Den Bosch in om een geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) te vinden. Gezamelijk vormen ze een adviesgroep.

De inwoners denken mee aan welke criteria zo'n locatie moet voldoen. Verder worden ze betrokken bij het bekijken van potentiële plekken.

De gemeente ging deze week akkoord met het opzetten van een azc voor 600 à 800 asielzoekers. Dat azc zal volgens plan een levensduur krijgen van tien tot vijftien jaar.

bron: bd.nl

Kagie wil alternatief voor SVB

Wethouder Paul Kagie

Wethouder Paul Kagie van Zorg en Welzijn wil samen met de regio van Den Bosch een alternatief laten proefdraaien voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat plan komt voort uit de grote onvrede die is ontstaan bij het uitbetalen van persoonsgebonden busgetten (pgb).

Bij het Ministerie van Volksgezondheid gaat Kagie die proeve aanvragen die de taken van de SVB regionaal gaat aanpakken. Volgens zeggen van de wethouder heeft de regio hier wel oren naar.

DE SVB betaalt sinds 1 januari 2015 de pgb's uit aan zorgverleners en -organisaties, maar de praktijk is dat veel hulpverleners nog steeds wachten op hun geld.

Voorheen kregen zieken en gehandicapten het geld rechtstreeks op hun rekening. Het kabinet vond dat systeem echter te fraudegevoelig.

bron: bd.nl

BVP kritisch over contract met accountant

Nol Roos

Lokale politieke partij de Bossche Volkspartij (BVP) stelde kritische vragen over het verlengen van het contract met het accountantskantoor Ernest & Young door de gemeente Den Bosch. Maandag 23 maart werd het voorstel besproken in de gemeenteraad. 

Partijleider en gemeenteraadslid van de BVP, Nol Roos, vindt dat de gemeente rijkelijk laat is gekomen met het voorstel om het contract te verlengen. De gemeenteraad heeft daardoor geen tijd gekregen om naar goedkopere of betere alternatieven te zoeken. 

Volgens Roos wordt op deze wijze overstappen onmogelijk en onbetaalbaar. Het lijkt wel of de gemeente zulke voorstellen vooruit stelt tot de uiterste houdbaarheidsdatum van het contract. De BVP wil dat de gemeente eerder komt met zulke voorstellen.

bron: bd.nl

Update opkomt provinciale verkiezingen

De peiling van de opkomst voor de provinciale verkiezingen in Den Bosch vertoonde rond 16.30 uur  een daling van 4,5 procent. In 2011 was de opkomst op dat tijdstip 29,96 procent; in 2015 was het 25,46 procent.

In de landelijke exitpolls lijken VVD en CDA de grootste partijen te worden met allebei een percentage van 15,7 in de Eerste Kamer. Dat is winst voor het CDA en een verlies voor de VVD ten opzichte van 2011.

De SP lijkt de derde grootste partij te worden. Ook D66 koerst op winst en wordt waarschijnlijk de vierde partij. De PvdA verliest fors.

Volgens onderzoeksbureau Ipsos lijkt de coalitie van VVD en PvdA samen met de oppositiepartijen SGP, D66 en ChristenUnie zijn meerderheid in de Eerste Kamer te verliezen.

De zetelverdeling ziet er volgens Ipsos zo uit: VVD, PvdA, D66, SGP en ChristenUnie krijgen 34 zetels. Twaalf voor de VVD, acht voor de PvdA, negen voor D66, SGP en ChrsitenUnie samen vijf zetels. De PvdA wordt in percentage bijna gehalveerd.

bronnen: bd.nl/nos.nl

Gemeente voorkeur kleine hotels

Het gemeentebestuur van Den Bosch geeft de voorkeur aan de vestiging van kleine hotels in haar binnenstad. Die kleinschaligheid verdient extra aandacht en krijgt ruim baan van de gemeente.

Er zijn diverse redenen die de gemeente aanvoert voor zulke hotelinitiatieven. Kleine hotels zijn een aanwinst voor de stad omdat ze onderscheidend zijn want geen eenheidsworsten. Daarnaast voorzien ze duidelijk in een behoefte bij een bepaald publiek.

Met de opkomst van Bed and Breakfast en vooral de intersite Airbnb zijn kleine hotels een welkome aanvulling voor het logies- en beddenbestand in Den Bosch. Op dit moment zijn er drie verzoeken voor de vestiging van kleine hotels met een totaal van 45 kamers.

bron: bd.nl

Den Bosch past nieuwe Opiumwet toe

De gemeente Den Bosch gaat de nieuwe Opiumwet toepassen die per 1 maart 2015 is ingegaan. De nieuwe wet verbreedt de aanpak van de hennepteelt. Bedrijven die henneptelers helpen aan lampen, kweekhokken of elektriciteit aansluiten, kunnen strafrechterlijk worden aangepakt.

Minstens acht bedrijven in Den Bosch moeten op hun tellen passen. Politie, justitie en gemeente gaan na of handhavend moet worden opgetreden, zei een woordvoerder van de gemeente. Bij constatering van een overtreding volgen juridische stappen.

Bouw- en tuincentra hebben spullen in hun assortiment die henneptelers ook kunnen gebruiken. De woordvoerder stelde echter nadrukkelijk dat zij niet tot de sector behoren waar op gelet wordt.

bron: bd.nl

Mea culpa van D66 over formatie

De kater van D66

D66 Den Bosch maakte zijn verontschuldigingen tijdens de informatieavond die dinsdag 3 maart werd gehouden in Avans Hogeschool. De avond was opgezet om kiezers te informeren over het verloop van de formatie van het nieuwe college en waar het fout liep.

Het verdiende niet de schoonheidsprijs gaf Mike van der Geld, de fractievoorzitter van de partij, toe. Al in een vroeg stadium in de onderhandelingen gaf de partij de wens om het nieuwe theater in het Paleiskwartier te bouwen op. Dat doet nog steeds pijn binnen de partij.

De avond werd niet druk bezocht. Ook de wethouder van D66, Eric Logister, liet verstek gaan. Hij moest die avond gaan teambuilden met de andere wethouders.

bron: bd.nl

Brabantse statenleden vrijwel onbekend

Bert Pauli (rechts) op verkiezingscampagne

De Statenverkiezingen zijn op 18 maart. In een onderzoek in opdracht van de NOS blijkt dat slechts één op de zeven Brabanders een Statenlid kent. Ook de samenstelling van het provinciaal bestuur is nagenoeg onbekend.

Toch voelen Brabanders een sterke band met hun provincie net zoals de Zeeuwen en de Friezen die hebben met de hunne. Uit het NOS onderzoek komen zorgen over criminaliteit, werkgelegenheid en het verdwijnen van allerlei voorzieningen in kleine gemeenten ook naar voren.

Wil u op de hoogte blijven wie waar voor staat, kijk dan vanavond 2 maart om 20.25 naar NOS Nederland Kiest: De provincies op NPO 2. Bert Pauli (VVD) doet namens Brabant mee aan dit debat.

Pauli is oud-wethouder van Den Bosch geweest. In het debat van vanavond discussieert hij over het onderwerp Economie.

bron: omroepbrabant.nl

Informatieavond D66 over bestuursakkoord

De fractie van D66 in Den Bosch houdt op dinsdag 3 maart een informatieavond over het gesloten bestuursakkoord met de coalitie partijen. De avond is georganiseerd in Avans Hogeschool en begint om 20.00 uur.

Na de gemeenteraadsverkiezing van 19 november kreeg de partij flink wat kritiek te verstouwen van de eigen achterban. Er zou teveel waarde zijn gehecht aan 'het pluche' zoals de opgestapte fractieleider Jan Smit het verwoordde.

Vooral het feit dat tijdens de onderhandelingen te snel werd ingestemd met de nieuwe locatie van het nieuwe theater, kwam de partij op veel kritiek te staan. D66 zou het schoothondje zijn van de Bossche coalitie.

Op de informatieavond komen de plannen voor een kenniscentrum in het Paleiskwartier, een nieuw theater aan de Parade en onderwijsplannen in de stad.

Pas als Jan Smit zijn versie bekendmaakt, zal de Bossche kiezer de andere kant van het verhaal te weten komen.

bron: bd.nl

Bossche politiek over lokale omroep

Het ter ziele gegane Boschtion

De Bossche politiek gaat discussiëren over de toekomst van de lokale omroep voor de stad. Bosch Belang heeft het onderwerp op de agenda gezet.

Namens die partij heeft raadslid Frank van Valkenburg daarover een stuk geschreven. Aanleiding van dat schrijven is het stoppen van lokale omroep Boschtion nota bene vlak voor carnaval.

Zijn stuk wordt woensdagavond 25 februari in de raadscommissie maatschappelijke ontwikkelingen. Er hebben zich drie kandidaten gemeld voor de zendlicentie:

 • Dtv Den Bosch
 • RTV73 van Nol Roos
 • Stichting Vladeracken (voormalig Maasdonk)

In het debat van Nieuwscafé in de Verkadefabriek enige weken geleden kwam naar voren dat een nieuwe lokale zender bestierd moet worden door professionals ondersteund door kwalitatieve vrijwilligers.

bron: bd.nl

Toename daklozen door huursverhoging?

De SP uit Den Bosch vraagt of het college van B & W bekend is met de toename van daklozen in de stad. En dat de verdere verhoging van de huren ertoe kan leiden dat meer Bosschenaren in zo'n situatie zouden kunnen belanden.

De toename van daklozen is verontrustend vindt de SP. In juni 2014 stond de wachtlijst op 33, het huidige aantal staat inmiddels op 57 personen. Een fikse toename van aanvragen op de noodopvang, meldde het Brabants Dagblad eerder deze week.

De wachtlijst van de noodopvang bestaat uit vijf gezinnen met kinderen, 19 alleenstaande moeders met kind(eren) en 35 individuenen voornamelijk bestaande uit mannen.

bron: bd.nl

Wethouder Logister verhuist naar Den Bosch

De nieuwbakken wethouder van D66, Eric Logister, wil zo spoedig mogelijk verhuizen naar Den Bosch. Logister was raadslid bij de gemeente Tilburg, toen hij door het landelijk bestuur van D66 naar voren werd geschoven als kandidaat wethouder in Den Bosch.

Volgens eigen zeggen zei Logister meteen ja toen hem die vraag werd voorgelegd. Veel Bosschenaren reageerden verontwaardigd dat een Tilburger wethouder zou gaan worden in hun stad.

Logister gaat zich inzetten voor het onderwijs dat binnen zijn partij soswieso topprioriteit heeft. Vooral de komst van de zogeheten Graduate School in de Mariënburg heeft zijn bijzondere aandacht.

Logister wil ook het geschonden vertrouwen van de Bossche D66-kiezers in de politiek herstellen. Hij haalde hierbij het onderwerp van het nieuwe theater aan. D66 gaf te snel toe dat die op de Parade wordt gebouwd.

Boze partijgenoten vinden dat D66 het schoothondje is geworden van de andere partijen waarmee een coalitie is gesloten.

bron: bd.nl

Locaties voor Bossche AZC zoeken

De linkse oppositiepartijen in de Bossche gemeenteraad willen dat de gemeente op zoek gaat naar geschikte locaties voor een asielzoekerscentrum (AZC). Lisette van der Swaluw heeft hiervoor op dinsdagavond 27 januari een motie voor ingediend tijdens de raadsvergadering.

GroenLinks en Bossche Groenen steunden deze motie. Het is niet bekend of de SP-fractie dit ook heeft gedaan. De partijen willen dat de gemeente op zoek gaat naar een geschikte locatie en dat voor maart aan staatssecretaris Fred Teeven kenbaar maken.

bron: bd.nl

Wethouder gaat met NS onderhandelen

Jan Hoskam

Wethouder van Verkeer Jan Hoskam (VVD) gaat met de NS onderhandelen om een betere prijs af te dingen voor het Nachtnet. Dat is het resultaat van de extra vergadering van de Bossche gemeenteraad die donderdag 15 januari bijeenkwam.

Deze onderhandelingen moeten wel in samenspraak gaan met de andere grote Brabantse steden en het provinciebestuur. De totale prijs die de deelnemers aan dat Nachtnet zouden betalen, komt uit op 705.000 euro per jaar. De gemeenteraad van Den Bosch vindt gewoon te duur.

De nachttreinen rijden tussen 02.00 en 04.00 uur tussen de grote steden van Brabant, maar zijn nagenoeg leeg en niet rendabel. Toch willen veel partijen dit Nachtnet behouden, maar van de negenjarige concessie van de NS moet echt geld vanaf vindt de gemeenteraad.

bron: bd.nl

Gemeente Maasdonk is niet meer

Roel Augusteijn

De gemeente Maasdonk is niet meer. Woensdag 31 december 2014 sloot burgemeester Roel Augusteijn van Maasdonk de deur van het stadhuis definitief achter zich dicht. 

Vanaf 1 januari 2015 horen Nuland en Vinkel bij Den Bosch en gaat Geffen op in de gemeente Oss. Burgemeester Augusteijn vreest een nog grotere verwijdering tussen bevolking en politiek door de opschaling van gemeenten.

Maar de dorpen zijn volgen hem ook mans genoeg om voor hun belangen op te kunnen komen. Maasdonk bestaat niet meer.

bron: omroepbrabant.nl

Schrappen geheimhouding raadsstukken

Burgemeester Ton Rombouts

De PvdA-fractie vraagt de burgemeester van Den Bosch Ton Rombouts om de geheimhouding van een aantal raadsstukken te schrappen. Het betreft cijfers en informatie die betrekking hebben op het bestuursakkoord die de coalitiepartijen hebben gesloten.

De oppositie waaronder de PvdA kreeg die stukken pas na zeer lang aandringen te zien met de restrictie dat ze de informatie geheim zouden houden. Maar volgens de PvdA is dat voor de meeste stukken overbodig, omdat die al eerder openbaar zijn gemaakt.

De PvdA vindt dat het instrument van geheimhouding met de nodige prudentie moet worden gebruikt en vraagt het college om de geheimhouding binnen een week op te heffen.

Coalitiepartij VVD daarentegen vindt geheimhouding op zijn plaats om zo de onderhandelingspositie van de stad Den Bosch niet onnodig te verzwakken.

bron: omroepbrabant.nl

Nachtnet kost Den Bosch 45 duizend euro

Het Nachtnet kost de gemeente Den Bosch 45 duizend euro per jaar, mocht de gemeenteraad akkoord gaan tot voortzetting van die nachttreinen. Donderdagavond 15 januari is er een extra vergadering ingelast over deze kwestie.

De gemeenteraad is voor het overgrote deel voorstander van het Nachtnet en wil die voortzetten, maar vindt het prijskaartje van de Nederlandse Spoorwegen (NS) te hoog. Zij wil samen met de grote Brabantse steden en de provincie met de NS onderhandelen over een lagere prijs.

De nachttreinen rijden tussen 02.00 en 04.00 uur tussen de grote steden van Brabant, maar zijn nagenoeg leeg.

bron: bd.nl

Excuses voor asielzoekersbrief

De gemeente Den Bosch stuurde bewoners van de Maaspoort een uitnodigingsbrief over een mogelijke asielzoekerscentrum (azc) in hun wijk. De brief was echter erg slordig opgesteld; het stond vol met onderstreepte zinnen.

Sommige zinnen waren zelfs doorgehaald. Het maakte de leesbaarheid al met al niet beter op. De brief is voorzien van de naam van Eric Logister (D66), wethouder van onder meer Ruimtelijke Ordening.

De brief lijkt de standaardbrief te zijn voor de drie gespreksrondes die gaan over de drie alternatieven voor een asielzoekerscentrum in Den Bosch. De gemeente vermoedt een fout van de administratie.

bron: bd.nl

Ophef tweets van Bossche wethouder

Jos van Son

Wethouder Jos van Son (Rosmalens Belang) uit Den Bosch zal over twee weken zijn collega’s van B&W moeten uitleggen wat hem heeft bewogen om via Twitter te reageren op journalist Jan Roos van GeenStijl. 

De onrust in het Bossche stadhuis rond de tweets van de wethouder is groot. Van Son betreurt de ophef die is ontstaan door de verhitte discussie op Twitter. Daarin noemde hij Jan Roos 'een goedkope hufter'. 

Na deze uitlating verschenen er tweets op de tijdlijn van het account van de Bossche wethouder. Die waren niet van hem afkomstig. Volgens Van Son was zijn account gekraakt.

Op de bijeenkomst met de wethouders zal worden besproken of Van Son zich heeft gehouden aan het social media beleid van de gemeente.

bronnen: bd.nl/omroepbrabant.nl

Coffeeshop half jaar dicht

Coffeeshop Chip 'n Dale aan de Hinthamerstraat in Den Bosch blijft minstens een half jaar dicht. Die beslissing nam wethouder Logister op vrijdag 31 juli. De coffeeshop werd in de nacht van 24 juli beschoten.

Omwille van de openbare orde en de veiligheid van omwonenden nam de wethouder de beslissing de coffeeshop tot 31 januari 2016 te sluiten. De eigenaresse van Chip 'n Dale gaat met haar advocaat overleggen wat ze tegen deze beslissing kan doen.

Openbaar Ministerie (OM) en politie deden sinds de beschieting onderzoek. Tot nu toe zijn er geen verdachten aangehouden. Wel staat vast dat de kogels zijn afgevuurd met een automatisch vuurwapen.

bron: s-hertogenbosch.nl

Voortbestaan Chip 'n Dale onzeker

Het voortbestaan van coffeeshop Chip 'n Dale is onzeker. Dat ligt in handen van burgemeester Rombouts die eind augustus een beslissing zal nemen.

De burgemeester gaf al eerder aan eigenlijk geen exploitatievergunning meer te willen geven aan de coffeeshop die vorige week werd beschoten. Na die aanslag liet de gemeente de coffeeshop dichttimmeren.

Er ligt een advies van de bezwaarschriftencommissie op de tafel van de burgervader. Wat daar de exacte inhoud van is, blijft nog onbekend.

De eigenaresse van de coffeeshop kan altijd nog naar de rechter stappen, als Rombouts de vergunning niet wil geven.

bron: bd.nl

Geen extra uitgiftepunt Voedselbank

Het college wil geen extra uitgiftepunten voor de Voedselbank faciliteren zoals de politieke partij Bossche Groenen had aangevraagd. Het zou betekenen dat de Voedselbank meer geld kwijt is aan koelwagens en dat er meer vrijwilligers nodig zijn.

Bossche Groenen vindt één uitgiftepunt in Den Bosch te weinig en stelt voor om er twee bij te plaatsen. Eén in De Biechten om Hintham/Rosmalen te bedienen én één in De Slinger voor de binnenstad. De partij wil zo de wachttijden die kunnen uitlopen tot tweeënhalf uur, inkorten.

De Voedselbank onderkent dat er wachttijden zijn maar dan van een halfuur. Die wachttijden ontstaan omdat mensen zowat tegelijkertijd hun pakket op komen halen.

bron: bd.nl

Wethouder op het matje geroepen

Wethouder Huib van Olden (CDA) wordt dinsdagavond 14 juli door de oppositie op het matje geroepen. Hij heeft de gemeenteraad onvoldoende, niet tijdig en ‘zelfs onjuist’ geïnformeerd over de vaarconcessie van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.

Tijdens een interpellatiedebat in de raadsvergadering wordt de wethouder ter verantwoording geroepen over de afspraken rond het varen op de Binnendieze. En daar schort het een en ander volgens Lisette van der Swaluw van de PvdA.

In 2012 vroeg de gemeenteraad een drietal zaken: een hogere afdracht van de Kring aan de gemeente, meer concurrentie op de Binnendieze en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan geen van die drie eisen is voldaan, volgens Van der Swaluw.

Volgens haar betaalt De Kring al jaren structureel te weinig. De afspraak was dat een kwart van de inkomsten uit de vaartochten moest worden overgedragen, wat neerkomt op 270.000 euro.

Maar De Kring haalt bij lange niet het minimum aantal van 180.000 passagiers per jaar niet en komt dus ook niet aan dat bovengesteld bedrag.

In de nieuwe vaarconcessie wordt met geen woord gerept over een minimum eis van het aantal passagiers. Zo heeft de gemeenteraad geen overzicht van de inkomsten.

De wethouder wil intussen niet reageren op deze aantijgingen. Hij wacht het interpellatiedebat rustig af en zal de gestelde vragen keurig beantwoorden.

bron: bd.nl

Bossche Markt wordt aangepast

Het college van B en W gaat dit jaar nog een nieuwe indeling maken voor de Bossche woensdagmarkt. Die van vrijdag en zaterdag blijven ongewijzigd.

De woensdagmarkt vertoont veel lege ruimtes wat volgens de marktkooplui niet aantrekkelijk is voor bezoekers. Op verzoek van de Bossche Volkspartij (BVP) wordt er nu wat aan die opstelling gedaan.

De definitieve opstelling en indeling worden toegesneden op de komst van het Puthuis. De omstreden bouw van het Puthuis begint na de grote Bossche kermis.

Om de Markt aantrekkelijker te maken diende de politieke partij De Bossche Groenen twee weken geleden een plan in om mobiele bakken met beplanting te plaatsen. Het planten van bomen op de Markt is te duur.

Het college gaat met diverse partijen aan tafel om te kijken of die bakken er moeten komen en hoe ze eventueel geplaatst moeten worden.

bron: bd.nl

Geld Rijk alleen voor huishouden

Het plan van de Bossche PvdA om de extra twee miljoen van het Rijk breder in te zetten heeft het niet gehaald. Dat geld is bedoeld om meer huishoudelijke hulpen aan het werk te krijgen.

De PvdA wilde dat geld ook inzetten voor sociale activiteiten maar dat voorstel werd door de commissie maatschappelijke ontwikkelingen woensdagavond afgewezen. Ook de fracties van andere politieke partijen zagen niets in het plan.

De twee miljoen mag alleen besteed worden aan mantelzorgers en mensen met een beperking. De PvdA wilde dat extra geld anders besteden omdat in Den Bosch tot nu toe maar weinig mensen huishoudelijke hulpen inschakelen.

bron: bron.nl

Meer pop-up horeca in Den Bosch

Politieke partij de Bossche Groenen ijvert voor meer kleinschalige horeca in stadsparken. Daarnaast zou de gemeente open moeten staan voor pop-up horeca in of bij stadsparken. 

Het oude clubhuis van rugbyclub The Dukes aan de Limietlaan zou huisvesting kunnen bieden aan kleinschalige horeca, vindt Judith Hendrickx van de Bossche Groenen. Bij pop-up horeca moet men denken aan tijdelijke horeca.

Op deze foto van het afgelopen Shine-festival is een duidelijk voorbeeld te zien van pop-up horeca. Er is sprake van een terras met de mogelijkheid om ook binnen te zitten. Daarnaast is ook mobiele horeca aanwezig, het zogenaamde foodtruck.

bron: bd.nl

Vragen Rombouts burgemeester/senator

De Bossche Volkspartij van Nol Roos heeft kritische vragen over het functioneren van burgemeester Rombouts nu hij deze week is beëdigd als senator van de Eerste Kamer. Wat zijn de gevolgen van die duobaan voor Den Bosch?

Het zijn nogal wat vragen:

 • heeft Rombouts wel genoeg tijd voor Den Bosch?
 • hoe zit het met de hoogte van zijn salaris?
 • is dat salaris niet te hoog in deze tijd van
  bezuinigingen?
 • wordt het vergaderschema aangepast aan de 
  werktijden van de nieuwbakken senator?
 • wie vervangt Rombouts als hij in Den Haag is?

Rombouts heeft vorig jaar toegezegd dat Den Bosch vóór gaat, althans de gemeenteraad gaat voor de Eerste Kamer. Rombouts werd door het CDA op plaats vijf van de kieslijst gezet. Het was een gelopen zaak dat de burgervader senator zou worden.

bron: omroepbrabant.nl

Online meldpunt Huur te Duur succes

De SP-fractie van Den Bosch opende in mei het online meldpunt Huur te Duur. Als u als huurder uw huur te hoog vindt, kon u dat melden. Veel huurders hebben daar gehoor aan gegeven.

Het meldpunt is inmiddels weer gesloten omdat meer dan voldoende input is binnengekomen bij de Tweede Kamerfractie van de SP. Op 1 juli kunnen huurders weer de zoveelste huurverhoging verwachten. 

Vele huurders komen door de geplande hurverhoging in de financiële problemen. Met de meldingen van huurders kan de SP Tweede Kamerfractie nu aan de minister laten zien wat de dramatische gevolgen van zijn beleid zijn.

In twee jaar tijd zijn de huren gemiddeld met ruim 9 procent gestegen. Daarmee zijn de huren in 25 jaar tijd in totaal met maar liefst 62 procent verhoogd. Als het zo door gaat komt een miljoen mensen in grote financiële problemen.

Toch wil de regering ook volgend jaar de huren weer verder verhogen. Dit vloeit voort uit het zogenaamde Woonakkoord van VVD en PvdA waar ook D66, ChristenUnie en SGP voor hebben getekend.

bron: denbosch.sp.nl

Bezuinigingen op cultuur en ambtenaren

Vlnr: wethouders Hoskam, Kagie, Van Olden en Van Son

De gemeente Den Bosch moet ruim tien miljoen euro bezuinigen en die willen de coalitiepartijen gaan halen om te korten op cultuur (subsidies) en het ambtelijk apparaat. Dat werd aangekondigd op de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 19 mei.

Op eigen personeel wil het stadsbestuur gaan bezuinigen door efficiënter te gaan werken en het ambtenarenbestand te verminderen. Of er direct ontslag dreigt is nog niet bekend. De gemeente denkt hierdoor twee miljoen euro te kunnen bezuinigen.

Op cultuurgebied en in het bijzonder op de subsidies wil vooral coalitiepartij Bosch Belang de nodige gelden binnenhalen. In het bijzonder de subsidie voor de Verkadefabriek werd tijdens de vergadering naar voren gebracht.

Volgende week krijgen deze algemene beschouwingen op de begroting 2016 een vervolg. Dan zal in meer detail worden ingegaan op de plannen van het college van B & W.

bron: bd.nl

Den Bosch moet bezuinigen

Wethouder Jan Hoskam (VVD)

De gemeente Den Bosch staat een forse bezuiniging te wachten voor komend jaar. In totaal zal er 10,5 miljoen euro bezuinigd moeten worden, zegt wethouder Jan Hoskam (VVD) van Financiën.

Hoskam maakte dat donderdagochtend 23 april bekend bij de presentatie van de Voorjaarsnota die vooruit blikt op 2016. Den Bosch wordt flink gekort op het rijksbudget net zoals andere steden.

Er wordt met een ander rekenmodel gewerkt dat Den Bosch welgeteld een tekort oplevert van 16,1 miljoen euro. Den Bosch heeft protest aangetekend tegen dat model en daardoor wordt de pijn verzacht. De wethouder komt daarom uit op een te verwachten tekort van 10,5 miljoen euro.

Desalniettemin is het een behoorlijk bedrag en zullen er keuzes gemaakt moeten worden waarop bezuinigd kan worden. Dat zal pas gebeuren als de begroting op de agenda staat.

bron: bd.nl

Vragen over uitstel opening Bolwerk

De PvdA-fractie van Den Bosch heeft vragen op de vergaderagenda gezet van de gemeenteraad naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over het Bolwerk Sint-Jan en de vaarconcessie.

In het artikel staat dat De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch hoge eisen stelt aan de exploitatie van het Bolwerk Sint-Jan. Omdat hieraan nog niet is voldaan, dreigt de opening van het Bolwerk pas dit najaar plaats te vinden.

De Kring en het college onderhandelen al maanden over de exploitatie van het Bolwerk, maar komen er niet uit. Dat zou de opening vertragen. Het college spreekt over een opening in het najaar, terwijl oorspronkelijk een opening in de zomer was gepland.

De PvdA wil nu weten of dit mogelijk uitstel financiële consequenties heeft voor de stad. Verder heeft de partij vragen over de vaarconcessie. Die zou volgens het artikel opgerekt worden van 2019 naar 2025.

bron: bd.nl

Bouw puthuis kan beginnen

De bouw van het puthuis en Onze-Lieve-Vrouwehuisje (OLV) kan beginnen. Niets staat het project in de weg nu de Raad van State het bezwaar van Bosschenaar Peter Mes heeft verworpen.

Dat meldde wethouder Huib van Olden donderdag 30 april aan de gemeenteraad. Het stadsbestuur wil zo snel mogelijk beginnen aan de bouw. Die moet klaar zijn vóór 2016, het Jeroen Bosch jaar.

Financieel was alles al rond toen 14 april de gemeenteraad instemde met een extra ton voor de bouw. Stichting 1522 kon geen twee ton ophalen en daarom moest de gemeente bijspringen.

Dat leidde tot veel verzet bij de oppositie en coalitiepartij D66. De gemeente draagt nu 3,5 ton bij aan een plan dat in totaal 4,5 ton kost. 

bron: bd.nl

Bossch verzet tegen asiel akkoord

Veel gemeenten in Nederland verzetten zich tegen het zogeheten 'bed-bad en brood akkoord' dat het kabinet deze week heeft gesloten. Ook de gemeente Den Bosch vindt het akkoord voor illegale asielzoekers een slechte zaak.

Wethouder Eric Logister (D66) van onder meer Wonen zei dat als iemand in nood verkeert de gemeente zo'n medemens zal helpen en niet eerst vragen of de hulpvrager over de juiste papieren beschikt.

De noodopvang huizen aan de Parallelweg blijven gewoon open in weerwil van wat in het akkoord staat. Gemeenten moeten ophouden met het verstrekken van bed-bad en brood hulp aan illegalen.

Bekende VVD'ers zoals Frans Weisglas en Hans Wiegel hebben ongezouten kritiek op dit kabinetsakkoord van VVD en PvdA. Zij denken dat het akkoord alleen tot stand is gekomen om het kabinet te behouden.

Weisglas sprak over een Haagsche werkelijkheid en niet de echte werkelijkheid waarmee het akkoord totaal niet mee strookt. Ook uit het buitenland komt kritiek op het akkoord.

bron: bd.nl

BVP wil fietsenoverlast aanpakken

Gratis fietsenstalling in de Kerkstraat

De lokale politieke partij Bossche Volkspartij (BVP) wil dat de gemeente de overlast van geparkeerde fietsen in de binnenstad aanpakt. Hiermee ondersteunt de partij de klachten van horeca ondernemers en winkeliers die al jarenlang vragen om een oplossing.

Fietsers zetten hun tweewielers plompverloren op de stoep waardoor veel hinder ontstaat voor passanten. Ouders met kinderwagens moeten van het trottoir af omdat fietsen de doorgang verhinderen. Ook visueel gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn hebben last van deze verstopping van de binnenstad.

De gemeente heeft nota bene twee jaar geleden een grote gratis fietsenstalling in de Kerkstraat geopend. Daar zou volgens de BVP een een groot bord bij de ingang moeten staan met als tekst 'Gratis fietsenstalling'. Verder zou een parkeerverbod voor bepaalde gebieden in de binnenstad de overlast kunnen verlichten.

bron: bd.nl

Geld voor puthuis komt van speelplekken

Gemeenteraadslid Judith Hendrickx

De extra honderdduizend euro die de gemeente wil uittrekken voor de bouw van het puthuis en Onze-Lieve-Vrouwehuisje (OLV), komt van geld dat eigenlijk bedoeld is voor het opknappen van speelplekken in de wijken.

Deze gevoelige info komt uit de ambtelijke organisatie van de gemeente zelf: het geld komt uit de post Kleine Inrichtingsprojecten Openbare Ruimte. Gemeenteraadslid Judith Hendrickx van oppositiepartij De Bossche Groenen reageert furieus en vindt het een schande.

Als Bosschenaar kan u uw betrokkenheid bij dit heikel onderwerp kenbaar maken. Vrijdagavond 3 april is er om 20.00 uur een tv-debat van TV73 in de Muzerije. Op maandag 13 april besteedt Nieuwscafé in de Verkadefabriek aandacht aan deze kwestie 'hoeveel voor het puthuis en moet-ie er wel komen'.

bron: bd.nl

800 asielzoekers is de limiet

De gemeenteraad heeft dinsdagavond 14 april besloten een asielzoekerscentrum (azc) te willen huisvesten in de stad voor tussen de 600 à 800 asielzoekers. De uitslag was op zijn zachtst gezegd kantje boord.

Vier partijen wilden niet verder gaan dan 600 asielzoekers. Dat waren VVD, Rosmalens Belang, Bosch Belang en de Bossche Volkspartij. Het centrum zou ook zeker niet in een woonwijk gezocht moeten worden. 

Die laatste optie haalde het ook niet en dus kan wethouder Eric Logister (D66) aan de slag om geschikte locaties te zoeken voor het azc. Dit gaat allemaal in overleg met omwonenden van die locaties die geschikt zijn voor een zulke opvang.

bron: bd.nl

Staatsecretaris ziet niets in pgb plan

Staatssecretaris Martin van Rijn

Staatsecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid ziet niets in het alternatieve persoonsgebonden budget (pgb) plan van de Bossche wethouder Paul Kagie. Kagie wil dat gemeenten het pgb voortaan beheren in plaats van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Volgens Van Rijn wordt met man en macht gewerkt om de budgetproblemen in orde te brengen. Nu afwijken van de ingezette verbeteringen zou de zaak niet helpen. Wel keurt hij het goed als burgers door gemeenten worden bijgestaan als ze in de problemen komen door te late uitbetalingen.

De SVB betaalt sinds 1 januari 2015 de pgb's uit aan zorgverleners en -organisaties, maar de praktijk is dat veel hulpverleners nog steeds wachten op hun geld. Voorheen kregen zieken en gehandicapten het geld rechtstreeks op hun rekening.

bron: bd.nl
foto: Wikimedia Commons

Oppositie eist inzage cijfers puthuis

De oppositie in de Bossche gemeenteraad eist inzage in de harde financiële cijfers van stichting 1522 over de bouw van het puthuis en het Onze-Lieve-Vrouwehuisje op de Markt in Den Bosch.

De stichting moet volgens de oppositie zwart op wit aantonen dat de honderdduizend euro's daadwerkelijk binnen zijn. Daar stond de stichting garant voor.

Voorzitter Joop Thissen van 1522 vertelde dinsdag 31 maart aan het Brabants Dagblad dat hij geen inzage wilde geven in die begroting. Het schijnt dat sponsors en fondsen niet bij naam genoemd willen worden.

bron: bd.nl

Bossche VVD wil minder asielzoekers

De Bossche VVD wil minder asielzoekers in het nieuwe azc. Dat zei raadlid André Rotman van de VVD in een raadscommissievergadering over de komst van een azc in Den Bosch.

In dat azc zal ruimte zijn voor zes à achthonderd asielzoekers. Dat mag van de VVD wel een tandje minder. Voor de locatie - die nog moet worden gekozen - wil het college van B & W de hele stad bij betrekken.

Volgens wethouder Eric Logister (D66) zijn zeshonderd vluchtelingen het minimumeis van het Centraal orgaan opvang asielzoekers. De meerderheid van de gemeenteraad is voor het voorstel.

bron: bd.nl

VVD verliest in Den Bosch

Stembureau in het stadhuis van Den Bosch

De VVD verloor in Den Bosch bij de provinciale verkiezingen, maar blijft met 18 procent van de stemmen de grootste partij in de stad. De SP groeide licht met 0,8 procent en is nu de tweede partij in de hoofdstad van Noord-Brabant.

Net als elders in het land won D66 flink in Den Bosch; het ging van 10,3 in 2011 naar 15 procent in 2015. CDA en PVV doen niet veel voor elkaar onder, elk 12,1 procent.

Ook de opkomst in Den Bosch toonde een daling net zoals in de rest van het land. Ging in 2011 52,6 procent  van de Bosschenaren naar de stembus nu bleef dat percentage steken bij 44,9.

Een forse daling ondanks de impact van deze Statenverkiezingen en de vele politieke debatten op tv en radio leefde het niet echt onder de Bossche bevolking.

bron: omroepbrabant.nl

Lagere opkomst provinciale verkiezingen

Stembureau basisschool Het Bossche Broek

De landelijke teneur is een lagere opkomst voor de provinciale verkiezingen dan vier jaar geleden. Het percentage schommelt zo rond de twee procent lager. Om 13.30 uur had achttien procent van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht.

In tegenstelling tot vier jaar gelden mogen mensen nu ook stemmen op de waterschappen en dat geeft de nodige verwarring. Normaliter is de opkomst voor de waterschappen erg laag, zo rond de 25 procent. De Statenverkiezingen scoren het dubbele aantal.

In Den Bosch is het erg rustig op de stembureaus. Provinciale Statenverkiezingen lopen sowieso niet storm, maar deze keer komt de opkomst wel erg traag op gang, indien het überhaupt op gang komt.

bron: telegraaf.nl

Bossche verkiezingsborden ouderwets

Een trotter bij het Paleiskwartier?

De verkiezingsborden in Den Bosch zijn hopeloos ouderwets, vindt een aantal Bossche partijen zoals D66 en GroenLinks.  Die partijen pleiten voor de invoering van moderne verkiezingsborden zoals een trotter.

Een trotter is de ideale oplossing voor tijdelijke buitenreclame en informatievoorziening. Met dit digitale medium kan een zeer grote doelgroep bereikt worden. Op zo'n bord krijgt iedere partij evenveel ruimte.

Nu wordt er in het wilde weg geplakt, over elkaar heen, worden affiches verscheurd van partijen die niet lekker liggen bij andersdenkenden of verschijnen affiches op die verkiezingsborden die niets met de verkiezingen te maken hebben.

Dat moet bij volgende verkiezingen anders vinden Ufuk Kahya van GroenLinks en Mike van der Geld van D66. Sommige gemeenten werken al met zulke digitale borden zoals Schiedam. Maar of trotters hufterproof zijn, is niet echt duidelijk.

bron: bd.nl

Groei provincies denkbaar

Bert Pauli, lijsttrekker VVD Statenverkiezingen

De groei van provincies is best denkbaar, zegt Bert Pauli lijsttrekker van de VVD voor de Statenverkiezingen in Noord-Brabant. Gemeenten worden alsmaar groter, waarom provincies niet, is de gedachte.

Den Bosch is een voorbeeld van zo'n groeiende gemeente. Dit jaar werden door gemeentelijke herindeling de dorpen Nuland en Vinkel bij Den Bosch gevoegd. En de groei lijkt niet te stuiten.

Toch bestaat er grote weerzin tegen het opgaan in zogeheten superprovincies die minister Plasterk wilde doorvoeren. Dat wordt beschouwd als het opheffen van Brabant als culturele eenheid. Limburgers en Zeeuwen hebben dezelfde sterke band met hun provincie.

De toekomst moet het uitwijzen. Pauli wil op korte termijn wel graag de macht van de provincie uitbreiden, vooral in economisch opzicht. Het beleid voor de arbeidsmarkt wordt nu nog grotendeels door Den Haag bepaald.

Pauli denkt dat de regio dat beter kan. Nico Heijmans van de SP vindt dat ook. Hij wil ook meer zaken die de mensen echt aangaan en treffen naar de provincie halen.

bron: omroepbrabant.nl

D66 wethouder niet bij informatieavond

Eric Logister, de nieuwbakken wethouder van D66 Den Bosch, zal dinsdagavond 3 maart niet aanwezig zijn bij de informatieavond van zijn partij. De bijeenkomst is bedoeld om verantwoording af te leggen aan de kiezers over het bestuursakkoord.

Er is intern veel kritiek op dat akkoord. Er zou te snel zijn toegegeven aan de wens van de andere partijen over de toe te wijzen locatie van het nieuwe theater. D66 wilde dolgraag met de PvdA in zee; dat wilden de andere partijen weer niet. Het kenniscentrum in het Paleiskwartier en investeringen in onderwijs en cultuur komen ook aan bod bij deze informatieavond.

Logister heeft afgezegd met als reden een teambuilding bijeenkomst met de andere wethouders. De wethouder lijkt zo zijn eigen prioriteiten te stellen. Die liggen niet bij de kiezers van D66 uit Den Bosch.

bron: bd.nl

Onderhoudskosten Sint Jan geheim

De onderhoudskosten van de Sint Jan worden niet openbaar gemaakt. Een interne memo uit de coalitie-onderhandelingen waarin staat hoe het onderhoud van de Sint-Jan wordt betaald, blijft geheim als het aan het Bossche college van B&W ligt.

Deze geheimhouding veroorzaakte enkele weken geleden ook al de nodige ophef. Met name Lisette van der Swaluw van de PvdA werd daar boos over. Door al dat geheimzinnig gedoe kon de oppositie niet controleren of alles volgens de regels was verlopen.

De ophef was helemaal compleet toen de coalitiepartijen zeiden dat over bepaalde onderwerpen helemaal niks op papier was gezet. Nota bene het nieuwbakken raadslid Nol Roos van de Bossche Volkspartij  toonde tijdens een vergadering stukken die niet zouden bestaan.

Van der Swaluw verzocht het college om toch alle stukken openbaar te maken. De enige uitzondering geldt stukken waarin financieel gevoelige informatie staat die het economisch belang van de stad kan schaden.

En een interne memo over de dekking van de kosten voor het onderhoud van de Sint-Jan valt onder de categorie gevoelige informatie vindt het B&W van Den Bosch.

bron: omroepbrabant.nl

Politiek debat over goederentreinen

Politiek Den Bosch sprak dinsdagavond 24 februari over de toename van het goederentreinverkeer. Het gaat om het spoortraject Meteren-Boxtel als het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) wordt uitgevoerd.

Vooral de Bossche fractie van GroenLinks maakt zich druk over die groei en vreest dat het woongenot van veel Bosschenaren die langs het spoor wonen onder zware druk komt te staan.

GroenLinks pleit voor meer vracht- en goederenvervoer over water. Maar politiek Den Bosch lijkt veel te laat in actie te zijn gekomen, omdat veel besluiten rond PHS al in feite genomen zijn. 

bron: bd.nl

Statenverkiezingen debat live op tv

Plakbord Statenverkiezingen op Wilhelminaplein in Den Bosch

Nieuwsuur zendt maandag 23 februari een tv-debat uit rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De uitzending komt rechtstreeks uit de Eerste Kamer.

In een extra lange Nieuwsuur gaan acht lijsttrekkers van de Eerste Kamer met elkaar in debat over deze politieke thema's: de politieke rol van de Eerste Kamer, zorg, veiligheid, economie, werk en energiemaatregelen.

De Provinciale Statenverkiezingen gaat over de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten in Nederland. Het aantal leden van Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. De twee regeringspartijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer.

De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer, want Eerste Kamerleden of senatoren worden niet rechtstreeks gekozen. Door getrapte verkiezingen kiezen de inwoners van de provincies de Statenleden en zij kiezen dan de Eerste Kamerleden.

De verkiezingen van Provinciale Staten zijn daarmee van direct belang voor de landspolitiek. Voor de PvdA en VVD staat daarom veel op het spel. 

Over fractievoorzitters van CDA en PvdA

Marianne van der Sloot wordt geen fractievoorzitter van het Bossche CDA. Zij is ook lijsttrekker voor CDA Brabant bij de Statenverkiezingen. Om  belangenverstrengeling te vermijden ziet zij af van die duo functie. Van der Sloot is daarnaast ook beoogd fractievoorzitter van CDA Brabant.

Bij de Bossche PvdA is Reinoud van Uffelen gekozen tot nieuwe voorzitter. Naast de benoeming van Van Uffelen werd tijdens deze ledenvergadring ook de rest van het PvdA-bestuur samengesteld.

bron: bd.nl

Installatie nieuwe gemeenteraad

De nieuwe gemeenteraad van Den Bosch is dinsdagavond 6 januari geïnstalleerd door burgemeester Rombouts. De negenendertig leden werden door hem in de raadszaal ontvangen en toegesproken.

De burgervader gaf aan dat de stad een raad nodig heeft die kan en wil doorpakken. Daarnaast spoorde hij de partijen die onderhandelen over de nieuwe coalitie tot spoed. De verkiezingen zijn al zeven weken geleden en nog steeds is er geen nieuw college van wethouders.

De stad staat voor moeilijke taken door bezuinigen van het Rijk en sinds 1 januari is de staf qua inwonertal flink gegroeid door de komst van Vinkel en Nuland na de opheffing van de gemeente Maasdonk.

bron: bd.nl